Information i hht. til gældende lovgivning og praksis

 

Bindeballe Advokater er etableret på følgende adresse:

Storegade 33
6100 Haderslev

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 7322 6000  samt på emailadressen info@bindeballeadvokater.dk.

Vores CVR-nummer er: 25628225. Bindeballe Advokater er organiseret som et anpartsselskab.

Vores kontonummer er Kreditbanken 7932 1108502.

Bindeballe Advokater har klientbankkonti i Kreditbanken. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Bindeballe Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater hos Bindeballe Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos TRYG Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Bindeballe Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Bindeballe Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos Bindeballe Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af klage over adfærd og/eller tvist om salær opkrævet af Bindeballe Advokater, kan klienten klage over adfærd og/eller salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

Privatlivspolitik m.v.

 

Ekstern privatlivspolitik for Bindeballe Advokater ApS.

Bindeballe Advokater ApS respekterer behovet for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder deres ret til beskyttelse af personoplysninger.
Det er naturligt for os som advokater at prioritere datasikkerhed og fortrolighed højt. Vi behandler de personoplysninger, som vi bliver betroet, ordentligt og ansvarligt.
I denne eksterne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi behandler, når du er klient os, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt deler dine personoplysninger med os.

Bindeballe Advokater ApS som dataansvarlig
Denne eksterne privatlivspolitik gælder, når vi behandler personoplysninger som dataansvarlig. 

Vores juridiske oplysninger er som følger:
Bindeballe Advokater ApS
CVR-nr. 25 62 82 25
Storegade 33
6100 Haderslev

I det følgende benytter vi betegnelserne ”Bindeballe Advokater”, ”vi”, ”vores” og/eller ”os” for at gøre teksten læsevenlig.
Du kan kontakte os på info@bindeballeadvokater.dk eller 7322 6000, hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger.

Bindeballe Advokater som databehandler
I de ganske få tilfælde, hvor Bindeballe Advokater er databehandler, agerer vi efter instruks fra en dataansvarlig og i henhold til en databehandleraftale. I disse få tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for vores behandling.

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger 
Hvis du er klient hos Bindeballe Advokater eller en potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med enten dig eller den virksomhed, organisation eller myndighed, du repræsenterer, og for at kunne yde og fakturere rådgivning.

Vi kan behandle en række almindelige oplysninger om dig, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, stilling, uddannelsesmæssig baggrund, professionelle oplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige led i advokatopdraget eller i vores forretningsmæssige relation. Vi kan også behandle oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Vi kan efter omstændighederne også behandle oplysninger som din privatadresse og dine private kontaktoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling, der afhænger af karakteren af vores rådgivning, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

Vi kan i visse tilfælde behandle særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4, hvis omstændighederne i den eller de sager, vi har påtaget os, nødvendiggør det. Det kan for eksempel være tilfældet i forsikrings-/erstatningssager.

Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser via portaler, som for eksempel virk.dk eller tinglysningen.dk, kan det være nødvendigt at behandle dit CPR-nummer. Behandlingsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig, behandle den sag vi har påtaget os og til at foretage eventuelle registreringer i myndigheders digitale serviceløsninger.

Personoplysningerne kommer fra dig selv, tredjemand eller samarbejdspartnere.

Hvis du er modpart eller på anden måde involveret i den sag, vi har påtaget os for en klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med vores klient, og som led i varetagelsen af vores klients interesser.

Afhængig af sagens karakter kan vi behandle almindelige og følsomme oplysninger, identifikationsoplysninger og oplysninger om strafbare forhold.

Personoplysningerne kommer fra vores klient, dig selv, tredjemand og/eller vores samarbejdspartnere. Hvis vi har modtaget personoplysningerne fra andre end dig selv, har du ret til at blive informeret om vores behandling af dine personoplysninger. Vi er dog som advokater underlagt tavshedspligt og kan derfor undlade at informere dig, hvis vores behandling af personoplysninger skal forblive fortrolige.

Særligt om vores pligter efter hvidvaskloven
Som advokatvirksomhed er vi pålagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser. Vi vil behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, for eksempel navn, CPR-nr., pasnummer og kørekortnummer. Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Behandlingen af almindelige personoplysninger sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og behandlingen af følsomme personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g om pligt til at overholde retlige forpligtelser.

Personoplysningerne kommer fra de berørte personer selv, via offentligt tilgængelige portaler samt via eksterne samarbejdspartnere, der f. eks. kan screene for, om en person er en politisk eksponeret person (PEP) eller en nærtstående til en PEP.

Det skal særligt bemærkes, at advokater har pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet eller advokatsamfundet ved mistanke om hvidvask/terrorfinansiering, og dette uden at klienten vil få dette at vide.

 

Vores hjemmeside
Du skal afgive visse personoplysninger for at kunne anvende visse af vores hjemmesides funktioner. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

 

Videregivelse af personoplysninger
Vi kan overlade dine personoplysninger til Bindeballe Advokaters samarbejdspartnere og leverandører.
Vores samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Bindeballe Advokaters vegne og i overensstemmelse med vores instruks.
Vi kan videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan f.eks. være til politiet, SKAT, andre offentlige myndigheder, domstole, voldgiftsretter, andre advokatvirksomheder, modparter i sager og eksterne samarbejdspartnere.

Når vi skal indsætte klientmidler på en klientkonto, har vi pligt til at videregive identitetsoplysninger til det kontoførende pengeinstitut.

Tredjelande
Bindeballe Advokater overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

Behandlingssikkerhed
Vi har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende højt sikkerhedsniveau. Vi har en række interne sikkerhedsprocedurer og politikker. Vi gør vores bedste for at passe på dine personoplysninger og for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, f.eks. sikker e-mail eller kodebeskyttelse af vedhæftede filer.

Opbevaring og sletning
Generelt opbevarer vi personoplysninger, der er indsamlet til brug for vores sagsbehandling, så længe det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne i fem år efter sagens afslutning. I særlige tilfælde kan opbevaringsperioden være kortere eller længere, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i fem år efter klientforholdets ophør, hvorefter de slettes. Vi har pligt til at sikre, at de oplysninger, som vi indsamler og som stadig er relevante for en transaktion, løbende holdes opdaterede, og vi vil med mellemrum, så længe klientforholdet består, kontakte dig med henblik på ajourføring.

Dine rettigheder
Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, ret til berigtigelse af dine personoplysninger, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, ret til at anmode om, at vi sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, under visse omstændigheder ret til at anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig og ret til, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Der kan være betingelser eller begrænsninger for dine rettigheder. For eksempel begrænser vores tavshedspligt dine rettigheder, hvis ikke du er eller har været klient.

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte os. Ved henvendelser vedrørende dine rettigheder skal du give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og besvare din henvendelse. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Klage
Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive en klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Ændringer af privatlivspolitikken
Der kan opstå et behov for at opdatere denne eksterne privatlivspolitik og vi sikrer løbende, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principperne for retmæssig behandling af personoplysninger.

Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til vores privatlivspolitik, kan du rette henvendelse til os på info@bindeballeadvokater.dk eller 7322 6000.

RING TIL OS

7322 6000

ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag
9 -16

Fredag 9 - 15

Bindeballe Advokater